PRIVACYVERKLARING

Inleiding
KapperJaap neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je op een veilige manier verwerken en gebruiken. In lijn met de verplichte AGV / GDPR wetgeving, leggen wij in deze privacyverklaring je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met jaap@kapperjaap.nl

Over KapperJaap
KapperJaap is een eenmanszaak te 4254aj Sleeuwijk, Vijverplein 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18122981.

KapperJaap is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door KapperJaap de verwerkingsverantwoordelijke. Hoe gebruikt KapperJaap jouw gegevens? Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor KapperJaap persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens KapperJaap voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door KapperJaap worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing
Doeleinde: Direct marketing (nieuwsbrieven, verjaardagsgroeten)
Gegevens: NAW-gegevens, geslacht, E-mailadres, telefoonnummer, geboortedag, geboortemaand
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Andere activiteiten
Doeleinde: management en beheer
Gegevens: omzet, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
KapperJaap heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij KapperJaap over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij KapperJaap. Je kunt verzoeken dat KapperJaap je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van KapperJaap de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van KapperJaap of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van KapperJaap te verkrijgen. KapperJaap zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat KapperJaap je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Reactie door KapperJaap Een verzoek kan verstuurd worden naar jaap@kapperjaap.nl

KapperJaap zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat KapperJaap een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien KapperJaap je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens Het kan zijn dat KapperJaap verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt LysandroCicilia hairstyles ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van KapperJaap worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van KapperJaap worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

“Waar kan ik terecht met opmerkingen en vragen?”
Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop KapperJaap je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar jaap@kapperjaap.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop KapperJaap jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar jaap@kapperjaap.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezicht-houder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.